ПРОФЕСИОНАЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

проф. д.т.н. д-р физ. инж. Гаро Мардиросян

Институт за космически изследвания и технологии при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев” бл. 1 
тел. 02 979 39 51; 0878 972 873; 088 988 378

е-mail: mardirossian@space.bas.bggaro.mardirossian@gmail.com

Квалификации
1965 - Образцов техникум по фина механика и оптика "Ломоносов" - София - времеизмервателна и изчислителна техника
1977 - Технически университет - София - електроинженер - слаби токове
1985 - Ph.D. по физика на тема "Нови методи, апарати и системи в състава на геофизичен апаратурен комплекс с повишени технико-експлоатационни характеристики" 
1990 - старши научен сътрудник II ст. по тема "Дистанционни аерокосмически методи и средства за изследване на Земята, планетите и в стопанството”
2003 - доктор на техническите науки по тема “Методи и електронни средства за изследване на геофизични и климатологични процеси” 
2005 - старши научен сътрудник І ст. (професор) по научна специалност “Eлектронни (аналогови и цифрови) измервателни преобразуватели и уреди”

Месторабота и длъжности
1965–1980 г. в Геофизичен институт на Българска академия на науките (БАН) последователно като техник, майстор-специалист на научна апаратура, инженер, научен сътрудник III ст. и завеждащ Централна сеизмологична обсерватория
от 1980 г. до сега в Институт за космически изследвания (ИКИ) – сега Институт за космически изследвания и технологии (ИКИТ) при БАН последователно н.с. II ст.,
н.с. I ст., ст.н.с. II ст., ст.н.с. I ст. и професор
1992–2008 г. - Председател на Технико-експертния съвет на ИКИ – БАН 
от 2002 г. - Член на Съвета по специална тематика 
2003–2004 г. - Научен секретар на НС на ИКИТ – БАН 
2005–2008 г. - Председател на Общото събрание на учените на ИКИТ - БАН 
от 2006 г. - Председател на Научния семинар на секция „Дистанционни изследвания”
2008–2012 г. - Член на Общото събрание на БАН 
от 2008 г. - Научен секретар на ИКИТ – БАН 
от 2009 г. - Член на Съвета по глобални проблеми към БАН
от 2010 г. - Председател на Обединен тематичен семинар по Дистанционни изследвания

от 2014 г. - секретар на Научния съвет на ИКИТ – БАН

Професионални интереси
- природни екологични катастрофи и методи и технически средства за изучаването им
- геофизично и наземно-космическо апаратуростроене,
- дистанционни изследвания на Земята от Космоса

Научни публикации 
над 100

Научни доклади 
над  60

Изобретения, патенти и свидетелства за полезни модели
35 бр. в областта на геофизичните и космически методи и апаратура

Книги и монографии
самостоятелни - 9 
1978 – “Ръководство за експлоатация на сеизмологични обсерватории”
1992 – "От Космоса срещу екологичните катастрофи"
1995 – "Природни екологични катастрофи"
2000 – "Природни екокатастрофи и тяхното дистанционно аерокосмическо изучаване"
2003 – “Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда”
2007 – „Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита”
2009 – „Природни бедствия и екологични катастрофи – изучаване, превенция, защита” – второ преработено и допълнено издание
2012 – „Въведение в космонавтиката”

2015 – „Основи на дистанционните аерокосмически технологии“

                                                        

                     

колективни - 4

      

Педагогическа и преподавателска дейност 
Лекции и ръководство на дипломанти и магистранти в:
Софийски университет "Св. Кл. Охридски", Технически университет - София
Технически университет - Варна, Институт за усъвършенстване на учители - София, Стара Загора и Варна, Нов Български университет, Гражданска защита – Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Минно геоложки университет „Св. Ив. Рилски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Център за обучение при БАН
Ръководство на докторанти в  ИКИТ–БАН и Нов Български университет

Член на научни съвети
Научен съвет на Институт за космически изследвания и технологии при БАН – от 1996 г.
Научен съвет на Институт GAPE – Скопие, Македония – от 2006 г.

Ръководител на колективи и работни групи по проекти и участия в договори  
над 20, между които:

1974–1980 - Проектиране, монтаж и експлоатация на апаратурната част на сеизмологични станции на язовир "Ал. Стамболийски", язовир "Кърджали", гр. Пловдив, с. Преселенци, Сеизмична станция "Мусомище" и др.

Микросеизмично райониране на гр. София

Сеизмологични изследвания в района на язовир "Искър"

1978–1980 - Сеизмично изследване на площадките на АЕЦ "Козлодуй" и АЕЦ "Белене"

1980 - Научна програма за полета на Първия български космонавт

1980 - Научна програма "България-1300"

1986 - Научна програма "Шипка" за полета на Втория български космонавт

1987–1989 - Международен космически проект "Фобос" за изследване на планетата Марс и спътника й Фобос

1990–1993 - Международен целеви космически проект "Природа" за орбиталната станция “Мир”

1996 - Национална програма за защита на младежта и децата от природни катастрофи

2000 - Система за аварийно оповестяване по поречието на р. Искър

2002 - Автоматизирана система за отчитане точността на попадение при стрелба по наземни цели

2006 - Scenarios for Hazard Emergencies Management - (Project SCHEMA) - 7 FP

2007 - Създаване на центрове за технологичен трансфер в български висши училища и държавни научно-изследователски организации (BG 2005/ESC/G/TTO) по Програма ФАР

2008 - Разработка на унифицирана методика за мониторинг на електромагнитното замърсяване в населени места за района на Западните Балкани


Участие в редколегии на научни списания  
отговорен секретар и зам. гл. редактор на поредица "Aerospace Research in Bulgaria" 1986–2006 г., главен редактор – от 2006 г. 
член на редколегията на списание “Scientist Contribution” – от 2009 г.

научен секретар на редколегията на Journal Scientific and Applied Research от 2010 г.

член на редколегията на списание „Фонд Научни изследвания“ – от 2011 г.

член на редколегията на списане „Наука“ – от 2015 г.

Членство в научни общества   
Българска астронавтична федерация - секретар от 2009 г.
Дружество на физиците в България, 
Българско астронавтическо дружество 
Научнотехнически съюзи в България, 
Балканска трибологична асоциация, 
Съюз на изобретателите в България 
Съюз на учените в България
и др.

Популяризаторска дейност
научнопопулярни материали в печата, радиото и телевизията – над 200

Награди и признания
1980 – "Почетен изобретател"
1982 – Златна значка “За принос в техническия прогрес“ 
1990 – избран за член на Световната професорска академия за мир PWPA - Ню Йорк
1999 – вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите
2000 – вписан в Списъка на 2000 най-известни учени на ХХ век, издание на Международния биографичен център - Кембридж 
2002 – след спечелване на международен конкурс е поканен за 6 месечна работа в CNRS (Национален център за научни изследвания на Франция) по научна програма на НАТО
2004 – Грамота за особени заслуги в космическите изследвания на България
2010 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения
2011 – вписан в Енциклопедия “150 дейци на българската наука”
2011 – вписан в Енциклопедия “Бележити българи на съвременна България”

2013 – Грамота на Съюза на учените за високи научни постижения

2016 „Будител 2016“

1978–2016 - грамоти, дипломи и медали за научно-техническо творчество и за изобретателска дейност от наши, международни и световни форуми – над 30 бр.